Saobracajno-tehnicka vestacenja

Veštak

dr Stojan STOJANOVIĆ dipl.ing.                            

Biografija

 • rodjen u Beogradu 8.5.1950.god,
 • diplomirao, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
 • radio u Institutu "Kirilo Savić" (14 godina) i na poslovima naučnog savetnika,
 • specijalizirao bezbednost drumskog saobraćaja u Nemačkoj, u državnom Institutu "BAST" u Kelnu,
 • osnovao prvu privatnu agenciju StV za saobraćajno-tehnička veštačenja u Jugoslaviji,
 • oženjen Jasminom, otac Bojana i Ivana i deda Sofije i Teodore.

Ekspertize

 • radi na osnovu Rešenja o imenovanju veštaka (6.7.2011.) broj: 740-05-01702/2010-03
 • upisan u registar sudskih veštaka pod brojem: 2402
 • poseduje licence za programe: Microsoft Office Pro, AutoCAD 2010 i ARAS HD sa modulom SAMI i SCMI,
 • koristi i sopstveni eksperstki sistem, implementiran u program AutoCAD,
 • u proteklih 40 godina uradio veliki broj ekspertiza svih vrsta i tipova nezgoda u drumskom saobraćaju,
 • medu njima su i ekspertize najsloženijih nezgoda, kao i
 • ekspertiza najtragičnije nezgode koja se ikada dogodila na prostoru nekadašnje SFRJ, u kojoj su 32 osobe izgubile život (sudar autobusa i šlepera sa prikolicom)...

S T U D I J E


1. KARAKTERISTIKE CIKLIČNIH VARIJACIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA I I II REDA SR SRBIJE, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1975.
2. ANALIZA DOSADAŠNJEG RAZVOJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SR SRBIJE, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1975.
3. ZAMOR VOZAČA MOTORNIH VOZILA KAO FAVORIZUJUCI FAKTOR SAOBRAĆAJNOG TRAUMATIZMA, saradnik, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1976.
4. ZAMOR VOZAČA I POTENCIJALNI MORBOGENI FAKTORI NA RADNOM MESTU I U RADNOJ SREDINI, saradnik, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1976.
5. METODOLOŠKI PRISTUP PROGRAMIRANJU AKCIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, autor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1976.
6. UVIDJAJ I STATISTIKA PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA, autor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1977.
7. ANALIZA SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIH PROBLEMA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI PEŠAKA I BICIKLISTA SA PREDLOGOM ODGOVARAJUĆIH REŠENJA, saradnik, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1976.
8. PRILAZ AKCIJAMA BEZBEDNOSTI VOJNIKA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, autor, RVPVO JNA, autor, Sombor 1976.
9. SAOBRAĆAJNE NEZGODE DECE U SR SRBIJI, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1978.
10. RAZRADA PROGRAMA AKCIJA KORIŠĆENJA SIGURNOSNIH POJASEVA, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1978.
11. ANALIZA EFEKATA OZNAČAVANJA DECE REFLEKTUJUCIM I SLIČNIM OZNAKAMA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1980.
12. RAZRADA PROGRAMA AKCIJA ZA REALIZACIJU KONKRETNIH MERA ZA UNAPREDJENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1980.
13. UPOREDNA ANALIZA PROSTORNE DISTRIBUCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA I TERITORIJALNOG RAZMEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA ZBRINJAVANJE POVREDJENIH, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1980.
14. RAZRADA PROGRAMA AKCIJA "VRATITE DETE NA ZADNJE SEDIŠTE", koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1980.
15. RAZRADA METODOLOGIJE I ORGANIZACIJE ZA SPROVODJENJE I VREDNOVANJE AKCIJE OGRANIŠENJE I POŠTOVANJA BRZINE KRETANJA VOZILA, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1981.
16. RAZRADA METODOLOGIJE I ORGANIZACIJE ZA SPROVODJENJE I VREDNOVANJE AKCIJE ZA BOLJE UOČAVANJE PEŠAKA, ZAPREGA I BICIKLISTA U USLOVIMA SMANJENE VIDLJIVOSTI, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1981.
17. PRILOG ISTRAŽIVANJU UZROKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PEŠAKA, magistarski rad, Saobraćajni fakultet, Beograd 1982.
18. UTICAJ SVETLOSNE SIGNALIZACIJE VOZILA I PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, autor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1983.
19. RAZVOJ I MOGUĆNOST PRIMENE METODA ZA OTKRIVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA NA PUTU U ZAVISNOSTI OD KARAKTERISTIKA SAOBRAĆAJNOG TOKA, koautor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1983.
20. AKCIJA USMERENA NA UTVRDJIVANJE UTICAJA DIREKTNOG KOMUNICIRANJA SA NEPAŽLJIVIM VOZAČIMA NA IZMENU NJIHOVOG PONAŠANJA, saradnik, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1984.
21. KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA MAGISTRALNOM PUTU BR.1 ŠIMANOVCI - PREŠEVO SA KRAKOM ZA DIMITROVGRAD SA POSEBNIM OSVRTOM NA STRADANJE STRANACA, autor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1985.
22. ULOGA, ANGAŽOVANJE PORODICE, U OBLASTI SAOBRAĆAJNE PREVENTIVE, autor, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1985.
23. MERE I AKCIJE ZA ZAŠTITU PEŠAKA, rukovodilac makroprojekta, Institut "Kirilo Savić", Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Institut Saobraćajnog fakulteta, Beograd 1988.
24. PRILOG IZUČAVANJU SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA INCIDENTNIH SITUACIJA U KOJIMA UCESTVUJU PEŠACI, doktorska disertacija neobjavljena zbog krade originala, Saobraćajni fakultet, Beograd 1985.
25. PRILOG DEFINISANJU METODOLOGIJE UTVRDJIVANJA RELEVANTNIH PODATAKA ZA SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA VEŠTAČENJA NEZGODA PEŠAKA, doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd 1998.
26. NOVE TEHNIKE ZA POBOLJŠANJE KVALITETA UVIDJAJA I SUDSKIH POSTUPAKA VEZANIH ZA KRIVIČNA DELA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, autor, Drugi opštinski sud u Beogradu, Beograd 2005.


P R O J E K T I


1. REGULISANJE SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA LESKOVCA, diplomski rad, Saobraćajni fakultet, Beograd 1975.
2. REGULISANJE SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA LESKOVCA, projektant, Institut "Kirilo Savić" Beograd 1975.
3. SISTEM PUTOKAZNE I DRUGE SIGNALIZACIJE ZA USMERAVANJE ZAVRŠNIH I TRANZITNIH TOKOVA KROZ PODRUČJE BEOGRADA, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1976.
4. TEHNOLOŠKI PROJEKAT SERVISNO-REMONTNE RADIONICE OOUR "REVA", projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1978.
5. PROJEKAT AUTOBAZE "SARAJEVO" SOUR CENTROTRANS, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1979.
6. PROJEKAT REŽIMA SAOBRAĆAJA U LUCKOM PRIVREDNOM PODRUCJU LUKE I SKLADIŠTA BEOGRAD, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1979.
7. PROJEKAT SAOBRAĆAJNE OPREME SAOBRAĆAJNICE 1. MAJ U LEBANU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1979.
8. PROJEKAT VOJNOG KOMPLEKSA (KOL 1) U IRAKU (ROAD TRAFFIC SIGNALLING), projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1979.
9. PROJEKAT VODJENJA I REGULISANJA SAOBRAĆAJNIH TOKVA U NIKŠIĆU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1982.
10. PROJEKAT SAOBRAĆAJNE OPREME ZNAČAJNIH RASKRSNICA U NIKŠIĆU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1983.
11. PROJEKAT TEHNIČKOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA U DANILOVGRADU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1984.
12. PROJEKAT VODJENJA I REGULISANJA SAOBRAĆAJNIH TOKVA U TIVTU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1985.
13. INOVIRANJE PROJEKTA SAOBRAĆAJNOG POLIGONA U VRANJU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1986.
14. PROJEKAT ORGANIZACIJE SISTEMA FIZIČKE DISTRIBUCJE GOTOVIH PROIZVODA, saradnik, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1987.
15. PROJEKAT VODJENJA I REGULISANJA SAOBRAĆAJNIH TOKVA U PLAVU I GUSINJU, projektant, Institut za puteve, Beograd 1987.
16. PROJEKAT VODJENJA I REGULISANJA SAOBRAĆAJA U ROŽAJU, projektant, Institut za puteve, Beograd 1987.
17. PROJEKAT REGULISANJA SAOBRAĆAJA U ZONI "DELTE" U KOTORU, projektant, Institut za puteve, Beograd 1987.
18. PROJEKAT VODJENJA I REGULISANJA SAOBRAĆAJA U RISNU, projektant, Institut za puteve, Beograd 1987.
19. PROJEKTI ORGANIZACIJE SAOBRAĆAJA U VREME IZVODJENJA RADOVA NA KOLOVOZIMA I TROTOARIMA U BEOGRADU, projektant, Institut "Kirilo Savić", Beograd 1984. 1985. 1986.
20. SLIKOVNICA "SAOBRAĆAJ NEGO ŠTA", rukovodilac projekta, Centar za veštačenja "STV", "Glosarijum", studio "Visual", Beograd 2002.


SAOPŠTENJA NA STRUČNIM I NAUČNIM SKUPOVIMA


1. S. Stojanović: KARAKTERISTIKE CIKLIČNIH VARIJACIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI SR SRBIJE, III Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobracaja na putevima SR Srbije, Zlatibor 1976.
2. S. Stojanović: METODOLOŠKI PRISTUP PROGRAMIRANJU AKCIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, III Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Zlatibor 1976.
3. S. Stojanović, K. Grubor: RAZRADA PROGRAMA AKCIJE "VRATITE DETE NA ZADNJE SEDIŠTE" IV Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Šabac 1979.
4. S. Stojanović, V. Bukumirović: IZVORI I KORIŠĆENJE STATISTIKA VEZANIH ZA PROBLEMATIKU BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U JUGOSLAVIJI, Medunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja na putevima, Savet republičkih i pokrajinskih organizacija za puteve /Ljubljana/ i Insitute of Transporttation Engineers /Washington/, Beograd 1981.
5. S. Stojanović: PRILOG ISTRAŽIVANJU DOMETA VIDLJIVOSTI NEOSVETLJENIH PREPREKA NA PUTU POD OBORENIM SVETLIMA, V Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Vrnjačka Banja 1984.
6. S. Stojanović: NEKI ASPEKTI ORGANIZACIJE SPROVODJENJA KONTROLE ALKOHOLISANOSTI VOZAČA, V Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Vrnjačka Banja 1984.
7. S. Stojanović, M. Branković, M. Dedović: NAVIKE PROFESIONALNIH VOZAČA U PIJENJU ALKOHOLNIH PIĆA, V Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Vrnjačka Banja 1984.
8. S. Stojanović, K.Grubor: EKSPERIMENTALNA AKCIJA ZA BOLJE UOČAVANJE PEŠAKA, BICIKLISTA I ZAPREGA U USLOVIMA SMANJENE VIDLJIVOSTI, V Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Vrnjačka Banja 1984.
9. S. Stojanović, G. Vukanović: RAZVOJ I MOGUĆNOST PRIMENE METODA ZA OTKRIVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA NA PUTU U ZAVISNOSTI OD KARAKTERISTIKA SAOBRAĆAJNOG TOKA, V Simpozijum: "Preventiva u bezbednosti saobraćaja na putevima", Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Vrnjačka Banja 1984.
10. S. Stojanović: NEKI ASPEKTI POBOLJŠANJA FUNKCIONISANJA SISTEMA SAOBRAĆAJNE PREVENTIVE, Vi Jugoslovenski simpozijum o elektronici i saobraćaju, Ljubljana 1984.
11. S. Stojanović, G. Vukanović: NEKA ZAPAŽANJA VEZANA ZA PRIMENU TEHNIKE SAOBRAĆAJNIH KONFLIKATA U CILJU UTVRDJIVANJA POVEZANOSTI IZMEDJU KARAKTERISTIKA SAOBRAĆAJNOG TOKA I STANJA BEZBEDNOSTI, 15th International Study Week Traffic Engineering and Safety, Venezia 1985.
12. S. Stojanović, M. Milosavljević: ISKUSTVA U REŠAVANJU PROBLEMA REGULISANJA SAOBRAĆAJA U NASELJENIM MESTIMA, Savetovanje o uredenju i tehničkom regulisanju saobraćaja u naseljenim mestima (uvodno izlaganje), Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Društvo inženjera i tehničara, Beograd 1986.
13. S. Stojanović, G. Vukanović: NEKA ZAPAŽANJA VEZANA ZA REGULISANJE SAOBRAĆAJA U ZONAMA OSMORAZREDNIH ŠKOLA, Savetovanje o uredjenju i tehničkom regulisanju saobraćaja u naseljenim mestima, Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima SR Srbije, Društvo inženjera i tehničara, Beograd 1986.
14. S. Stojanović: NEKA ZAPAŽANJA VEZANA ZA ORGANIZACIJU PRIKUPLJANJA PODATAKA O UZROCIMA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, 5 th International Congress "ATEC 86" - "The lack of road safety", Paris 1986.
15. S. Stojanović, J. Krivokapić: NEKA ZAPAŽANJA VEZANA ZA PRIMENU METODA OPERACIONIH ISTRAŽIVANJA RADI POBOLJŠANJA EFIKASNOSTI OBAVLJANJA UTOVARNO-ISTOVARNIH OPERACIJA SISTEMA DISTRIBUCIJE ROBA NA GRADSKIM POVRŠINAMA, 8 th European Conference on Operational Research "EURO VIII", Lisboa 1986.
16. S. Stojanović: NEKA ZAPAŽANJA VEZANA ZA FUNKCIONISANJE SISTEMA PREVENTIVE U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, Jugoslovensko savetovanje " OBRAZOOVANJE I TEHNIČKA KULTURA U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA", Narodna tehnika Jugoslavije, Savez vozača Jugoslavije i Jugoslovenski savet za bezbednost saobraćaja, Jahorina 1986.
17. S. Stojanović: METODOLOŠKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA KONFLIKTNIH SITUACIJA U KOJIMA UČESTVUJU PEŠACI, International Road and Traffic Conference, Berlin 1988.
18. S. Stojanović: NOVI PRILAZ UVIDJAJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, Savetovanje o krivično-pravnoj i procesnoj zaštiti ličnosti, Glosarijum, Kopaonik 2001.
19. S. Stojanović: PRVI PRIMERI 3D ANIMACIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U SRBIJI I CRNOJ GORI, Savetovanje "Dokazi i snaga", Glosarijum, Vrnjačka Banja 2002.
20. S. Stojanović: SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKO VEŠTAČENJE U PARNICAMA ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV DRŽAVE, Savetovanje o odgovornosti države za štetu koju pričine njeni organi - vidovi i načini utvrdivanja, Glosarijum, Vrnjačka Banja 2003.
21. S. Stojanović: SPORNA PITANJA VEZANA ZA EKSPERTIZE NEZGODA PEŠAKA, Savetovanje o spornim pitanjima u sudskim postupcima, Glosarijum, Vrnjačka Banja 2008.
22. S. Stojanović: NEOSTVARENE MOGUĆNOSTI VEŠTAČENJA ZA UTVRDJIVANJE NAČINA FUNKCIONISANJA SISTEMA PREVENTIVE U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SRBIJI, Savetovanje o primeni novog zakona o veštačenju, Glosarijum, Vrnjačka Banja 2010.


Č L A N C I


1. S. Stojanović: KARAKTERISTIKE CIKLIČNIH VARIJACIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI SR SRBIJE, "Transport", broj 7-8, Beograd 1975.
2. S. Stojanović: METODOLOŠKI PRISTUP PROGRAMIRANJU AKCIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, "Transport", broj 1, Beograd 1976.
3. S. Stojanović: PREPORUKE U POGLEDU BUDUĆEG PRILAZA KAMPANJAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, "Transport", broj 6, Beograd 1976.
4. S. Stojanović: UVIDJAJ I STATISTIKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, "Transport", broj 11, Beograd 1977.
5. S. Stojanović, S. Tomović: NEKI ASPEKTI DOSADAŠNJEG KRETANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SR SRBIJE UZ OSVRT NA INOSTRANA ISKUSTVA, "Put i saobraćaj", broj 11-12, Beograd 1977.
6. S. Stojanović, K. Grubor: SAOBRAĆAJNE NEZGODE DECE U SR SRBIJI, "Transport", broj 5, Beograd 1978.
7. S. Stojanović, K. Grubor: NEKA ISKUSTVA VEZANA ZA AKCIJE KORIŠĆENJA SIGURNOSNIH POJASEVA, "Transport", broj 6, Beograd 1978.
8. S. Stojanović, M. Konjević: PRILAZ AKCIJAMA BEZBEDNOSTI VOJNIKA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, "Vojnotehnički glasnik", broj 5, Beograd 1978.
9. S. Stojanović, K. Grubor: RAZRADA PROGRAMA EKSPERIMENTALNE AKCIJE DRŽANJA BEZBEDNOG RASTOJANJA, "Transport", broj 4, Beograd 1980.
10. S. Stojanović, K. Grubor: RAZRADA PROGRAMA AKCIJE "VRATITE DETE NA ZADNJE SEDIŠTE", "Tehnika", broj 7-8, Beograd 1980.
11. S. Stojanović: DIMENZIONISANJE SISTEMA (SPPNK) OPSLUŽIVANJA AUTOBUSA U AUTOBAZI "CENTROTRANS" PRIMENOM TEORIJE MASOVNOG OPSLUŽIVANJA I METODE MONTE KARLO, "Tehnika", broj 3, Beograd 1981.
12. S. Stojanović, K. Grubor: PROSTORNOG RAZMEŠTAJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I USTANOVA ZA ZBRINJAVANJE POVREDJENIH, "Tehnika", broj 9, Beograd 1981.
13. S. Stojanović, K. Grubor: EKSPERIMENTALNA AKCIJA ZA BOLJE UOČAVANJE PEŠAKA, ZAPREGA I BICIKALA U USLOVIMA SMANJENE VIDLJIVOSTI, "Transport", broj 8-9, Beograd 1983.
14. S. Stojanović, G. Vukanović: RAZVOJ I MOGUĆNOST PRIMENE METODA ZA OTKRIVANJE KONFIKTNIH SITUACIJA NA PUTU U ZAVISNOSTI OD KARAKTERISTIKA SAOBRAĆAJNOG TOKA, "Tehnika", broj 12, Beograd 1983.
15. S. Stojanović: NEKI ASPEKTI ORGANIZACIJE KONTROLE ALKOHOLISANOSTI VOZAČA, "Tehnika", broj 1, Beograd 1984.
16. S. Stojanović: PRILOG ISTRAŽIVANJU DOMETA VIDLJIVOSTI NEOSVETLJENIH PREPREKA NA PUTU U USLOVIMA NOĆNE VOŽNJE POD OBORENIM SVETLIMA, "Tehnika", broj 5, Beograd 1984.
17. S. Stojanović: NEKA ZAPAŽANJA VEZANA ZA ORGANIZACIJU PRIKUPLJANJA PODATAKA O UZROCIMA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, "Savremeni promet", broj 1, Zagreb 1985.
18. S. Stojanović: METODOLOŠKI PRISTUP UTVRDJIVANJU OPASNIH PUTNIH PRELAZA, "Tehnika", broj 3, Beograd 1985.
19. S. Stojanović, G. Vukanović: BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNOM PUTU M-1 (ŠIMANOVCI-PREŠEVO SA KRAKOM ZA DIMITROVGRAD), "Bezbednost", broj 4, Beograd 1986.
20. S. Stojanović: FUNKCIONISANJE SISTEMA SAOBRAĆAJNE PREVENTIVE SA POSEBNIM OSVRTOM NA VASPITNO-OBRAZOVNI RAD, "Tehnika", broj 11, Beograd 1986.
21. S. Stojanović, J. Krivokapić: POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI ZAVRŠNIH OPERACIJA SISTEMA DISTRIBUCIJE ROBA, "Tehnika", broj 12, Beograd 1986.
22. S. Stojanović, G. Vukanović: ANALIZA STEPENA KORIŠĆENJA SIGURNOSNIH POJASEVA I NEKE PREPORUKE ZA NJEGOVO POVEĆANJE, "Tehnika", broj 7-8, Beograd 1987.
23. S. Stojanović, B. Djukić: UTVRDJIVANJE PRILAGODJENE BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIM VEŠTAČENJIMA, "Tehnika", broj 6, Beograd 2005.
24. S. Stojanović, J. Pardjovski: PREDLOG NOVOG ČLANA ZAKONA O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - O NEPAŽLJIVOJ VOŽNJI, "Bilten Okružnog suda u Beogradu", broj 76, Beograd 2007.Saobraćaj nego šta !!!